Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Akcjonariat

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ogółem
5 600 000,00 zł, i dzieli się na 1 600 000 akcji
o wartości nominalnej 3,50 zł każda, w tym:
1) 721 952 akcji imiennych serii AA, których
właścicielem jest MPWiK Sp.z o.o.
2) 878 048 akcji zwykłych na okaziciela serii BB,
których właścicielem jest Econ Trader Sp.z o.o.