„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024”