tel. (076) 74 98 293
Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów energetycznych

Informacje podstawowe:

MPEC "TERMAL" S.A. w Lubinie do roku 2005 produkował energię
w Centralnej Ciepłowni przy ul. Przemysłowej 2 w Lubinie.
Głównym źródłem energii cieplnej były dwa kotły typu WP-70
(kotły wodne pyłowe). Powstające ze spalania węgla odpady
energetyczne - popiół i żużel przekazywane były na składowisko
odpadów.

Składowisko odpadów energetycznych:

Teren, na którym składowano odpady zajmuje obszar 2,22 ha
i stanowi część działek geodezyjnych nr 293 i 294 w obrębie
Żelazny Most gmina Polkowice.
Od początku eksploatacji, lata 1983/1984 do połowy 2001r.
zeskładowano tu ok. 67 tys Mg odpadów kotłowych.
Według pierwotnego projektu było przewidziane na zeskładowanie w trzech etapach 780 tys. Mg odpadów kotłowych
(pojemność 975 tys. m3, do wysokości 12 m powyżej poziomu
terenu otaczającego składowisko.) W związku z wielokrotnie
mniejszą ilością odpadów, ich ilość nie wyczerpała nawet
pierwszego, przewidzianego etapu, ponieważ do jego
zakończenia pozostała wolna kubatura 26.340 m3.
W związku z pojawieniem się możliwości wykorzystania
gospodarczym popiołu i żużla, oraz pozyskaniem odbiorców
odpadów podjęto decyzję o zamknięciu składowiska.

Rekultywacja:

W 2003r MPEC "TERMAL" S.A. w Lubinie decyzją Starosty
Polkowickiego otrzymał zgodę na zamknięcie składowiska.
Ustalono leśny kierunek rekultywacji.
Pierwotny termin zakończenia rekultywacji określony
na 31.12.2008r. ze względów technicznych został przesunięty
na dzień 31.05.2009r.
Sam proces rekultywacji składa się z trzech etapów:

 • I etap - prace przygotowawcze,
 • II etap – rekultywacja techniczna polegająca
  na wypełnieniu terenu rekultywowanego składowiska
  właściwymi odpadami, a także przykryciem odpadów
  warstwą glebową w celu odtworzenia pierwotnej powierzchni terenu.
 • III etap – rekultywacja biologiczna składowiska polegająca
  na zabiegach agrotechnicznych (spulchnianie warstwy
  powierzchniowej, nawożenie przygotowanego terenu),
  a następnie uprawa i nasadzenie materiału roślinnego.

Stan obecny:

Obecnie na składowisku trwają końcowe prace trzeciego etapu
rekultywacji. Zgodnie z projektem i wytycznymi Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych przeprowadzone jest nasadzenie
materiału roślinnego (wyselekcjonowane sadzonki drzew - plan nasadzeń).

Udział ciepła z OZE w 2022.

Zgodnie z ustawą z 20.02.2015r. o OZE informujemy, że
procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE dostarczonego
do sieci MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w poprzednim
roku kalendarzowym wyniósł 0,01%.

Sprawozdanie z badań:

Zrekultowane składowisko odpadów Żelazny Most.

 

Informacje dodatkowe:

Proces budowy, eksploatacji
i rekultywacji składowiska
przeprowadzany jest zgodnie
z obowiązującym prawem.
MPEC "TERMAL" S.A. w Lubinie
posiada wszelkie dokumenty,
projekty, pozwolenia.
Po zakończeniu ostatniego
etapu rekultywacji i uzyskaniu
wymaganych prawem odbiorów
kontynuowany będzie
monitoring terenu składowiska
(nadzór nad nasadzeniami,
wykonywanie pomiarów
poziomu i składu wody
podziemnej).


 

Wypełnianie terenu składowiska

Wypełnianie terenu składowiska

Widok części składowiska po wykonanych pracach niwelacyjnych

Widok części składowiska
po wykonanych pracach niwelacyjnych

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren składowiska po wykonaniu nasadzeń

Teren składowiska po wykonaniu nasadzeń

Pobór wody z punktu pomiarowego (piezometru usytuowanego przy rekultywowanym składowisku)

Pobór wody z punktu pomiarowego
(piezometru usytuowanego przy rekultywowanym składowisku)

Budowa ogrodzenia zabezpieczającego sadzonki przed zwierzyną leśną

Budowa ogrodzenia zabezpieczającego sadzonki
przed zwierzyną leśną

Wygląd drzewek po miesiącu od zasadzenia

Wygląd drzewek po miesiącu od zasadzenia

2017

2017

2017

2017

2017

2017