Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Usługi

Przedmiot działalności Spółki

(zgodnie z wpisem do właściwego rejestru sądowego):

Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie wszelkiej
działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej,
a w szczególności m.in.:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z*),
 • wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z*),
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z*),
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z*),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z*),
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z*),
 • sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
 • sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z*),
 • sprzedaż hurtowa pozostałych odpadów i złomu (46.77.Z*),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z*),
 • transport drogowy towarów (49.41.Z*),
 • magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A*),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń (77.33.Z),
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03 Z),
 • wydawanie wykazów oraz list (58.12.Z*),
 • działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z*),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z*),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z*),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z*),
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z*),
 • działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 • specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska (80.20.Z*), (80.30.Z*),
 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (36.00.Z*),
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
 • wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.2),
 • transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych i produktów pochodnych (46.71 Z).