tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
TERMAL
Spółka Akcyjna w Lubinie

adres siedziby: ul.Tysiąclecia 3,
59-300 Lubin, woj. dolnośląskie

tel:(076) 7498-293,    fax: (076) 7498-298

numer NIP: 692-10-02-600            numer REGON: 390444890

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ogółem
5 600 000,00 zł, i dzieli się na 1 600 000 akcji
o wartości nominalnej 3,50 zł każda, w tym:
1) 721 952 akcji imiennych serii AA, których
właścicielem jest Gmina Miejska Lubin,
2) 878 048 akcji zwykłych na okaziciela serii BB,
których właścicielem jest Transbed spółka z o.o.
z siedzibą w Pyrzowicach.

rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 22.09.2014r., nr KRS 0000018162

podstawa działania: Statut Spółki MPEC “Termal” S.A.
(Repertorium A Nr 2618/2014 z dnia 07.05.2014r.)
Władze Spółki

Rada Nadzorcza

1. Michał Polilejko
    - Przewodniczący
2. Piotr Cesarz
    - Z-ca Przewodniczącego
3. Dagmara Mularska
    - Członek Rady

Zarząd

Piotr Chojnacki
    - Prezes Zarządu

Agnieszka Marszałek
    - Wiceprezes Zarządu